Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Szociális Alapszolgáltatási Központ

7521 Kaposmérő Hunyadi u.5.
82/477-081

 

Tájékoztató szociális alapellátásokról

Kaposújlak családgondozója Pfaffné Barna Beáta. 

 

A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. februárjától kibővülve 11 településen, köztük Kaposújlakon is az alábbi alapellátásokat biztosítja:

- gyermekjóléti szolgáltatást,

- családsegítést,

- házi segítségnyújtást,

- szociális étkeztetést.

 

Nagyon röviden, a sokrétű munkánkból szinte csak ízelítőként az alábbiakat emelném ki.

 

1. A gyermekjóléti szolgáltatás a településen élő 0-18 éves korú gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, mely a családgondozó személyes részvételével segíti a családokat/szülőket a problémájuk megoldásában. A családgondozás azt hivatott elősegíteni, hogy a családokban testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg jól fejlett, egészséges gyermekek nevelkedhessenek fel, a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásával megelőzhető legyen a szocializációs hátrány vagy a veszélyeztetetté válás. Ám ha már kialakult a veszélyeztetettség, az mielőbb megszüntetésre kerüljön, s így megelőzhető legyen a családból való kiemelés. A családjából már kiemelt gyermek visszahelyezésére törekedni kell. Az alapellátásban való családgondozás akkor lesz eredményes, ha abban minden érintett (szülő, gyermek, családgondozó) egyet akarva együttműködik, az elhatározásokat, szóbeli ígéreteket megvalósuló tettek követik, bizonyítják. Az alapellátás során a családgondozó meghallgatja a hozzá forduló panaszát, információt nyújt, tanácsot ad, hivatalos ügyek intézésében nyújt segítséget. Figyelemmel kíséri a család anyagi lehetőségeit, szükség szerint segítséget nyújt az önkormányzati és állami támogatások kérvényezésében. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, de abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettsége a szülők együttműködésének hiányában nem szüntethető meg, a törvényi szabályozás szerint a Gyámhivatal védelembe vétel keretén belül kötelezi a szülőt a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésre, az előírt szabályok megtartására.

Az észlelő- és jelzőrendszer - melynek tagjai: a védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos, nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, a rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, - célja, feladata, hogy feltárja a veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő felismerését, figyelemmel kísérve a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeiket, a közösségi viszonyokat. A gyermek veszélyeztetettsége esetén kötelesek jelzéssel élni. Ilyen jelzéssel, kezdeményezéssel bármely állampolgár is élhet.

 

2. A családsegítés a szociális- vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló emberek/családok számára nyújtott komplex szolgáltatás, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítés keretében biztosítjuk

- a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,

- a pénzbeli- és természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás igénylését, megszervezését, ügyintézését,

- a kapcsolati problémák megoldásának segítését,

- a családban előforduló működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését, ami családgondozás keretében gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát jelent.

 

3. A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, melynek keretében alapvető gondozási, ápolási feladatokat végeznek a szociális gondozónők, közreműködnek az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, segítséget nyújtanak a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában.

 

4. A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A szociális étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

 

 

A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ a fent megjelölteken kívül biztosít még nappali ellátást idősek klubja formában, Kaposmérőben, az intézmény épületében. Elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére nyújt napközbeni tartózkodásra, szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást. A szabadidő hasznos eltöltésére, társas kapcsolatokra, s igény szerint étkezésre van lehetőség.

 

 

Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítés ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: Kaposmérő 08.00-15.30-ig

Kedd: Kiskorpád 08.00-10.00-ig, Gige 10.00-12.00-ig

Szerda: Kaposmérő 08.00-15.30-ig

Csütörtök: Kaposfő 08.00-12.00-ig 

Péntek: Kaposmérő 08.00-14.00-ig